پزشکان بیمارستان

ما روشهای پزشکی گسترده ای را برای ارائه به بیماران ارائه می دهیم همه ما با هم همکاری می کنیم تا به همه بیماران خود برای بهبودی کمک کنیم


دکتر حسن سهراب پور

دکتر حسن سهراب پور

متخصص بیهوشی

مشاهده پروفایل
دکتر مژگان صیادی

دکتر مژگان صیادی

متخصص زنان و زایمان

مشاهده پروفایل
دکتر طاهره شاه بهرامی

دکتر طاهره شاه بهرامی

متخصص زنان و زایمان

مشاهده پروفایل
دکتر حامد پوستچی

دکتر حامد پوستچی

متخصص جراحی گوش ، حلق ، بینی

مشاهده پروفایل
دکتر افشین باقری

دکتر افشین باقری

متخصص جراحی گوش ، حلق ، بینی

مشاهده پروفایل
دکتر محمد مهدی ده بزرگی

دکتر محمد مهدی ده بزرگی

متخصص جراحی گوش ، حلق ، بینی

مشاهده پروفایل
دکتر جواد شکیباپور

دکتر جواد شکیباپور

متخصص جراحی گوش ، حلق ، بینی

مشاهده پروفایل
دکتر اسماعیل عارف زاده

دکتر اسماعیل عارف زاده

متخصص جراحی گوش ، حلق ، بینی

مشاهده پروفایل
دکتر مژگان زمانی

دکتر مژگان زمانی

متخصص بیماری های داخلی

مشاهده پروفایل
دکتر علی مهدی زاده

دکتر علی مهدی زاده

متخصص بیماری های عفونی

مشاهده پروفایل
دکتر رضا عندلیبی

دکتر رضا عندلیبی

متخصص ارتوپدی

مشاهده پروفایل
دکتر معصومه زارعی

دکتر معصومه زارعی

متخصص زنان و زایمان

مشاهده پروفایل
دکتر مریم روانبد شیرازی

دکتر مریم روانبد شیرازی

متخصص زنان و زایمان

مشاهده پروفایل
دکتر یلدا وطن

دکتر یلدا وطن

متخصص زنان و زایمان

مشاهده پروفایل
دکتر نادر ابدالخاني

دکتر نادر ابدالخاني

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر فرهاد زرقان

دکتر فرهاد زرقان

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر محمد حسین وطن خواه

دکتر محمد حسین وطن خواه

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر محمد جواد رجبی

دکتر محمد جواد رجبی

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر مسعود صالحی

دکتر مسعود صالحی

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر هادی رضایی

دکتر هادی رضایی

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر محمد حسن حورنگ

دکتر محمد حسن حورنگ

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر حسین خویش دوست

دکتر حسین خویش دوست

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر عباس سپری نیا

دکتر عباس سپری نیا

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر عیسی خندانی

دکتر عیسی خندانی

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر امیر فرخی

دکتر امیر فرخی

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر حیدر قدری

دکتر حیدر قدری

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر مجید کاظم زاده

دکتر مجید کاظم زاده

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر محسن رستگاری

دکتر محسن رستگاری

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل

Experienced specialists

Shiraz Private Hospital

Emergency Care

Shiraz Private Hospital

24-hour service

Mon – Sat 07:00 – 21:00