سوالات متداول

بیمارستان شهریار واقع در خیابان انقلاب (مشیر فاطمی ) با همکاری و مشارکت

بیمارستان شهریار واقع در خیابان انقلاب (مشیر فاطمی ) با همکاری و مشارکتبیمارستان شهریار واقع در خیابان انقلاب (مشیر فاطمی ) با همکاری و مشارکتبیمارستان شهریار واقع در خیابان انقلاب (مشیر فاطمی ) با همکاری و مشارکت

Experienced specialists

Shiraz Private Hospital

Emergency Care

Shiraz Private Hospital

24-hour service

Mon – Sat 07:00 – 21:00