گوش ، حلق ، بینی

دکتر حامد پوستچی

دکتر حامد پوستچی

متخصص جراحی گوش ، حلق ، بینی

مشاهده پروفایل
دکتر افشین باقری

دکتر افشین باقری

متخصص جراحی گوش ، حلق ، بینی

مشاهده پروفایل
دکتر محمد مهدی ده بزرگی

دکتر محمد مهدی ده بزرگی

متخصص جراحی گوش ، حلق ، بینی

مشاهده پروفایل
دکتر جواد شکیباپور

دکتر جواد شکیباپور

متخصص جراحی گوش ، حلق ، بینی

مشاهده پروفایل
دکتر اسماعیل عارف زاده

دکتر اسماعیل عارف زاده

متخصص جراحی گوش ، حلق ، بینی

مشاهده پروفایل

Experienced specialists

Shiraz Private Hospital

Emergency Care

Shiraz Private Hospital

24-hour service

Mon – Sat 07:00 – 21:00